Monday, March 30, 2009

HMT 329: LAPORAN PERJALANAN KE GURNEY

Tepat pukul 8.00 pagi 22 Mac 2009 bertempat di perkarangan Masjid USM kami pelajar-pelajar HMT 329 berkumpul untuk pergi ke Plaza Gurney. Kami semua pelajar-pelajar HMT 329 di bawah seliaan Dr Radiah dan juga Cik Helana. Selepas semua pelajar cukup bilangannya kami pun bertolak untuk ke Gurney. Dalam perjalanan ke Gurney, kami singgah di Fort Cornwallis atau dikenali dengan nama Padang Kota Lama. Kedatangan kami ke sana bukan hanya untuk suka-suka sebaliknya kami diberi tugasan iaitu perlu melihat kesalahan bahasa yang digunakan, penggunaan dwibahasa dan penggunaan kata panggilan. Setiap antara kami telah diberikan kumpulan oleh Dr Radiah. Kumpulan yang diwakili kami terdiri daripada 3 orang iaitu Mohd Hazrul Bin Abu Bakar, Siti Nur Suhana Binti Jamil dan Siew Fong.
Terdapat beberapa kesalahan bahasa yang telah kumpulan kami perhatikan semasa pemantauan kami di sepanjang kawasan Fort Cornwallis. Kesalahan yang dimaksudkan termasuk lah penggunaan diksi yang tidak tepat, kesalahan ejaan dan kesalahan tatabahasa yang ditonjolkan khususnya melalui papan tanda dan poster.

PENGUNAAN TATABAHASA
Kesalahan yang telah kami kesan ialah kesalahan penggunaan imbuhan kata kerja. Sebagai contoh, kesalahan penggunaan imbuhan kata kerja telah disalah gunakan iaitu penggunaan di- sebagai imbuhan awalan dieja secara terpisah dengan kata dasar yang menerima imbuhan di- ini. Hal ini boleh dilihat dalam gambar-gambar di bawah :

Bedasarkan gambar di atas, dapat kita lihat kata dasar bagi golongan kata kerja seperti “larang” dan “beri” mestilah dieja rapat selepas menerima imbuhan awalan kata kerja di-. Namun sebaliknya bagi papan tanda dalam gambar tersebut, imbuhan awalan di- telah dieja secara terpisah dengan kata kerja tersebut. Sekiranya diperhatikan perkataan tersebut telah menyalahi hukum tatabahasa bahasa Melayu. Sepatutnya dalam hukum tatabahasa bahasa Melayu bagi perkataan dalam gambar tersebut mesti dieja rapat iaitu “dilarang” dan “diberi”. Hal ini dapat diperhatikan dalam contoh di bawah:


Manakala di- yang hadir sebagai kata sendi nama yang berfungsi untuk menunjukkan tempat hendaklah dieja secara terpisah dengan kata dasar menurut hukum tatabahasa bahasa Melayu. Walaubagaimanapun, bedasarkan pemerhatian kami, terdapat di- yang berfungsi sebagai kata sendi nama ini dieja secara rapat. Hal ini dapat dilihat dalam gambar di bawah:
Bedasarkan gambar di atas, boleh dilihat ejaan yang menyalahi hukum tatabahasa bahasa Melayu iaitu kata sendi nama di- dieja rapat dengan kata dasar seperti “disebelah” dan “dikalangan”. Menurut hukum tatabahasa bahasa Melayu kata-kata ini sepatutnya dieja secara terpisah iaitu “di sebelah” dan “di kalangan”.

PEMILIHAN DIKSI YANG TIDAK TEPAT
Selain itu, berdasarkan pemerhatian kami juga kami telah dapat lihat penyalahgunaan pemilihan diksi. Hal ini demikian kerana terdapat perkataan yang sudah tidak lagi dieja sedemikian pada masa kini. Perkataan tersebut telah mengalami evolusi dari segi ejaannya dan telah diseragamkan ejaannya. Sebagai contoh, perkataan “basikal” sudah tidak lagi dieja “baisikel” kerana ejaan tersebut merupakan ejaan lama dalam bahasa Melayu. Perkara ini dapat diperhatikan dalam gambar di bawah:

Antaranya lagi adalah penyalahgunaan diksi bagi perkataan “di kalangan” yang sebenarnya adalah “dalam kalangan” yang lebih tepat penggunaannya. Hal ini demikian kerana preposisi “di” digunakan bagi menunjukkan tempat manakala preposisi “dalam” menunjukkan konsep ruang. Oleh itu, kata dasar “kalangan” perlu bersertakan preposisi “dalam” untuk menunjukkan konsep ruang. Penyalahgunaan diksi ini dapat diperhatikan dalam gambar di bawah:


Seterusnya, wujud juga kesalahan hukum DM iaitu unsur yang diterangkan mestilah mendahului unsur yang menerang. Kesalahan hukum DM yang dapat dikenal pasti adalah dalam perkataan “pusat komtar” yang telah melanggari hukum DM dengan dieja “komtar pusat” dalam papan tanda di bawah:

PENGGUNAAN DWIBAHASA
Berdasarkan pemantauan kami, terdapat beberapa papan tanda dan poster telah menggunakan dwibahasa dalam penulisan papan tanda. Penggunaan dwibahasa yang sering digunakan adalah terdiri daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Penggunaan dwibahasa dalam penulisan ini amat bersesuaian dengan imej Pulau Pinang iaitu negara pelancongan. Hal ini demikian kerana, Pulau Pinang menjadi tumpuan pelancong asing dari luar negara. Jadi amat bersesuaian penggunaan bahasa Inggeris dalam penulisan papan tanda supaya pelancong asing akan lebih memahami papan tanda tersebut. Perkara ini dapat diperhatikan dalam gambar-gambar di bawah:


KESIMPULAN
Kesimpulannya, perjalanan kami semua ke Gurney telah memberi banyak makna kepada kami. Kami begitu gembira dan puas dengan menjalankan lawatan tersebut. Segala permerhatian kami dimanfaatkan sepenuhnya dalam tugasan yang diberikan. Di samping itu kami sekumpulan juga memperoleh pelbagai input dan pengalaman baru bagi diri kami. Kami berharap agar program sebegini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang.

AHLI KUMPULAN:
MOHD HAZRUL BIN ABU BAKAR 11
SITI NUR SUHANA BINTI JAMIL 25
SIEW FONG

Wednesday, February 11, 2009

HMT329:PERBANDINGAN KONSEP MILIK

PENDAHULUAN
Kertas kerja ini akan membincangkan perbezaan dan persaan konsep milik antara dialek-melayu Perak tengah dengan dialek-melayu utara kedah. Konsep milik adalah konsep yang digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan kepunyaan bedasarkan penggunaan kata ganti diri.

KAEDAH
Kami membuat kertas kerja ini untuk mendapatkan perbezaan konsep milik antara kedua-dua dialek dengan melakukan perbincangan dan seterusnya mengeluarkan data-data yang menunjukkan konsep milik dalam kedua-dua dialek. Kemudian analisis dilakukan terhadap data-data tersebut untuk mengenalpasti perbezaan dan persamaan yang wujud dalam kedua-dua dialek.

ANALISIS DAPATAN
Bedasarkan perbincangan yang telah dilakukan, data dapatan yang telah diperolehi dapat dilihat dalam jadual dibawah :


Bedasarkan jadual diatas, terdapat perbezaan penggunaan kata ganti nama diri pertama bagi menunjukkan konsep milik antara kedua-dua dialek. Dialek-Melayu Perak Tengah menggunakan kata “keme” sebagai kata ganti nama diri berbeza dengan dialek-Melayu Utara Kedah yang menggunakan kata “aku” sebagai kata ganti nama diri pertama untuk menunjukkan konsep milik. Contoh penggunaan kata ganti nama diri pertama ini boleh dilihat dalam penggunaan ayat dibawah :
itu ghumah keme<>itu rumah saya
Dialek –Melayu Perak tengah menggunakan kata “keme” yang merujuk kepada makna “saya” dalam bahasa Melayu Standard.
Tu sluaq aku<>itu seluar saya
Dialek –Melayu Utara Kedah menggunakan kata “aku” yang merujuk kepada makna “saya” dalam bahasa Melayu Standard.
Begitu juga dengan penggunaan kata ganti nama diri kedua menunjukkan perbezaan antara kedua-dua dialek. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan kata “kome” bagi dialek-Melayu Perak Tengah berbanding penggunaan kata “hang” dalam dialek-Melayu Utara Kedah. Contoh penggunaan kata ganti nama diri kedua ini adalah seperti berikut:
Doyan kome tak mandang?<>Durian kamu tidak berbuahkah?
Dialek –Melayu Perak tengah menggunakan kata “kome” yang merujuk kepada makna “kamu” dalam bahasa Melayu Standard.
Tu kebun hang ka?<>itu kebun kamukah?
Dialek –Melayu Utara Kedah menggunakan kata “hang” yang merujuk kepada makna “kamu” dalam bahasa Melayu Standard.
Perbezaan konsep milik yang seterusnya dapat dilihat dalam penggunaan kata ganti nama diri ketiga iaitu dialek-Melayu Perak Tengah menggunakan kata “deme” manakala dialek-Melayu Utara Kedah pula menggunakan kata “dia”. Contohnya adalah seperti berikut :
Tu selipa deme<>itu selipar dia.
Dialek –Melayu Perak tengah menggunakan kata “deme” yang merujuk kepada makna “dia” dalam bahasa Melayu Standard.
Tu sekolah dia ka?<> itu sekolah diakah?
Dialek –Melayu Utara Kedah menggunakan kata “dia” yang merujuk kepada makna “dia” dalam bahasa Melayu Standard.

PENUTUP
Kesimpulannya kami melihat kedua-dua dialek ini lebih menggunakan kata ganti nama diri untuk merujuk kepada konsep milik atau kepunyaan. Iaitu untuk menunjukkan sesuatu benda itu kepunyaan seseorang maka penggunaan kata ganti nama diri akan digunakan mengikut kesesuaian konteks yang hendak dituturkan. Oleh itu, dari segi penggunaan kata ganti nama inilah yang menunjukkan perbezaan yang ketara anta dialek-Melayu Perak Tengah dengan dialek-Melayu Utara kedah kerana kedua-dua bahasa yang digunakan oleh penutur ini terpisah oleh kawasan geografi yang menyebabkan perbezaan dalam penggunaan bahasa harian.

1. AZRUL AZIZUL HAQIM BIN JAMALUDDIN
11. MOHD HAZRUL BIN ABU BAKAR

Friday, February 6, 2009

Hmt329: Cara menyebut Gong Xi Fa Chai

Cara menyebut Gong Xi Fa Chai:

Gung Hi Fat Chai (Hakka)
Gong Xi Fa Chai (Mandarin)
Gung Hei Fat Chain (Kantonis)

HMT329 : Konsep pemilikan

1.0 Pendahuluan

Kertas kerja ini membincangkan perbezaan penggunaan konsep kepunyaan atau milik di dalam tiga bahasa yang berlainan. Bahasa tersebut ialah bahasa Punjabi, dialek Melayu Perak Kuala Kangsar dan dialek Melayu Kedah Kulim. Terdapat perbezaan yang jelas dalam penggunaan konsep kepunyaan di dalam ketiga-tiga bahasa yang akan dikaji. Tujuan kami mengkaji data yang terdapat di bawah ini adalah untuk melihat perbezaan konsep kepunyaan antara ketiga-tiga bahasa ini. Selain itu, kami juga ingin konsep gender yang terdapat di dalam bahasa Punjabi. Konsep ini mempengaruhi penggunaan konsep kepunyaan dalam bahasa Punjabi.


2.0 Dapatan kajian

Konsep milik


Bahasa Punjabi


Dialek Perak {Kuala Kangsar}


Dialek Kedah Kulim

Ungkapan + kepada


Niza asraf di kuri

Niza asraf punya anak perempuan

Saiful asraf da munda

Saiful asraf punya anak lelaki


Niza anak asraf ali

Saiful anak asraf aliNiza anak asraf ali

Saiful anak asraf ali

Milik kepada siapa


Wo Saripah da kare

Itu Saripah punya rumah


tu ghumah Saripah


tu ghumah Saripah

Kata ganti diri pertama


Wo kare mera

Itu rumah saya punya

Wo gedi meri

Itu kereta saya punya


Tu ghumah aku

Tu kete aku


Tu ghumah aku

Tu gheta aku

Kata ganti diri kedua


Wo kare ora

Itu rumah dia punya

Wo kare tumhara

Itu rumah awak punya


Tu ghumah dier

Tu ghumah kome


Tu ghumah dia

Tu ghumah hang

Kata ganti diri ketiga


Wo kare unna da

Itu rumah mereka punya


Tu ghumah depe


Tu ghumah depa3.0 Analisis data


Berdasarkan data di atas, terdapat perbezaaan penggunaan konsep kepunyaan dalam ketiga-tiga data ini. Dalam bahasa Punjabi, terdapat perbezaan untuk menunjukkan konsep ungkapan + kepada. Sebagai contohnya, konsep kepunyaan ditunjukkan oleh penggunaan ‘di’ dan ‘da’. Penggunaan perkataan ‘di’ hanya menunjukkan konsep kepunyaan bagi anak perempuan. Manakala perkataan ‘da’ hanya menunjukkan konsep kepunyaan bagi lelaki. Hal ini dapat dilihat melalui data di bawah :


Niza asraf di kuri

Niza asraf punya anak perempuan


Saiful asraf punya anak lelaki

Saiful asraf da munda


Hal ini berbeza dengan dialek Perak dan Kedah. Dalam kedua-dua dialek ini, tidak terdapat konsep kepunyaan tetapi penggunaan perkataan ‘anak’ itu sendiri sudah menunjukkan konsep kepunyaan tidak kiralah sama ada anak itu lelaki atau pun perempuan.


Manakala bagi penggunaan bagi kata ganti diri yang pertama dan kedua dalam bahasa Punjabi, penggunaan konsep kepunyaan ini bergantung kepada gender yang dimiliki oleh kata nama tersebut. Hal ini dapat dilihat seperti data di atas. Penggunaan kata ‘ra’ dalam ‘mera’ hanya akan digunakan jika kata nama tersebut memiliki gender maskulin. Kata nama dalam bahasa Punjabi itu sendiri telah ditanamkan dengan ciri gender tertentu. Sebagai contohnya bagi ayat di bawah :


Wo kare mera

Itu rumah saya punya


Berdasarkan contoh ayat di atas, perkataan ‘ra’ dalam ayat ini bergantung kepada gender yang dimiliki oleh kata nama ini. Dalam hal ini, kata nama ‘kare’ iaitu rumah memiliki gender maskulin. Manakala bagi konsep kepunyaan yang bergantung kepada gender feminin, hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :


Wo gedi meri

Itu kereta saya punya


Ayat di atas pula menunjukkan penggunaan kata ‘ri’ membawa konsep kepunyaan bagi gender feminin yang dimiliki oleh kata nama tersebut. Dalam contoh ayat di atas, perkataan ‘gedi’ memiliki gender feminin. Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan konsep kepunyaan ‘da’ dan ‘di’ dengan konsep kepunyaan ‘ra’ dan ‘ri’ adalah sama dan tidak berbeza. Dalam bahasa Punjabi, jikalau kata ganti nama digunakan, konsep kepunyaan ‘ra’ dan ‘ri’ akan digunakan. Tetapi jikalau kata ganti nama ditukarkan dengan nama orang, konsep kepunyaan yang akan digunakan ialah ‘da’ dan ‘di’. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :


Wo Saripah da kare

Itu Saripah punya rumah

Wo kare mera

Itu rumah saya punya


Berdasarkan contoh ayat di atas, dapat dilihat perbezaan antara kedua-dua ayat ini. Bagi ayat yang pertama, jikalau nama seseorang digunakan konsep kepunyaan yang digunakan ialah da. Tetapi jika menggunakan kata ganti nama seperti saya, awak, mereka dan lain-lain konsep kepunyaan yang akan digunakan ialah ‘ra’.


Manakala dalam dialek Kedah dan Perak, tidak wujud unsur gender untuk menunjukkan konsep kepunyaan. Contohnya dalam dialek Kedah dan Perak konsep kepunyaan hanya ditunjukkan oleh kata ganti nama seperti aku, dier, hang, kome, depa dan depe. Selain itu juga, konsep kepunyaan untuk kedua-dua dialek ini tidak akan berubah walaupun menggunakan kata ganti nama atau nama seseorang. Dari segi perbezaan antara kedua-dua dialek ini, hanya terdapat perbezaan dari segi penggunaan leksikal dalam kata ganti nama mengikut dialek. Hal ini dapat dilihat seperti contoh di bawah :


Tu ghumah dierTu ghumah dia

Tu ghumah kome


Tu ghumah hang

Tu ghumah depe


Tu ghumah depa


Berdasarkan contoh ayat di atas, perbezaan leksikal dapat dilihat melalui penggunaan bentuk kepunyaan. Dalam dialek Perak dan Kedah, leksikal yang telah dihitamkan itu mempunyai fungsi yang sama dan makna yang sama.

Selain itu, perbandingan juga dapat dibuat melalui struktur ayat bagi bahasa Punjabi, dialek Perak dan Kedah. Dari segi struktur ayat, bahasa Punjabi masih lagi mengikut susunan ayat iaitu subjek + predikat. Hal ini juga bersamaan dengan dialek Perak dan Kedah tetapi berlaku pengguguran dalam kedua-dua dialek ini. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :


Wo Saripah da kare

Itu Saripah punya rumah


tu ghumah Saripah


tu ghumah Saripah


Berdasarkan contoh di atas, kolum pertama ialah bahasa Punjabi, kolum kedua pula ialah dialek Perak Kuala Kangsar dan kolum ketiga pula ialah dialek Kedah Kulim. Ayat dalam bahasa Punjabi tidak mengalami pengguguran. Hal ini berbeza dengan dialek Perak dan Kedah. Terdapat pengguguran frasa dalam kedua-dua ayat ini. Proses ini berlaku di antara perkataan ghumah dengan Saripah. Terdapat ruang kosong yang telah digugurkan. Ruang kosong tersebut boleh digantikan dengan frasa kepunyaan. Hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui ayat di bawah :


Tu ghumah___ Saripah.


Berdasarkan contoh ayat di atas, konsep kepunyaan dalam ayat ini telah digugurkan.

4.0 Kesimpulan

Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang nyata di antara ketiga-tiga bahasa ini. Terdapat keistimewaan dalam bahasa Punjabi dari segi penggunaan konsep kepunyaan yang bergantung kepada gender yang dimiliki oleh kata nama dalam sesebuah ayat. Tetapi perkara ini tidak terdapat di dalam dialek Perak dan Kedah.


Nama ahli kumpulan :

22. Sharifah Shadhatul Nadrah
Nur Hanizah Asraf Ali
11. Mohd Hazrul

Monday, January 19, 2009

HMT329 : Perbandingan hubungan perkataan dengan makna dari aspek analisis kontrastif semantik

PENDAHULUAN
Kertas ini akan membandingkan persamaan dan perbezaan hubungan perkataan dengan makna untuk aspek kata hubung ‘dan’, dalam berita ’Abdullah Lawat Tiga Negara Teluk Bermula Ahad’ (Abdullah To Visit Three Gulf Countries Beginning Sunday) dan Abdullah Sukacita Rakyat Malaysia Bantu Palestin (Abdullah Happy Malaysians Contributing Generously To Palestine). Kajian akan dilakukan dari aspek sinonim. Sinonim ialah hubungan yang memperlihatkan makna yang hampir sama. (Wikipedia,17 Januari 2009). Penyataan ini juga disokong oleh O’Grady (2000:225) :
“ perkataan berlainan bentuk dari segi ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang
sama atau hampir sama”
KAEDAH
kaedah yang diguanakan dalam kajian ini ialah kajian korpus yang menggunakan textstat untuk melihat kekerapan kehadiran sesuatu kata. Data diambil dari BERNAMA online yang bertarikh 16 Januari 2009. Data yang digunakan diambil secara dwibahasa iaitu dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kemudia kedua-dua data ini dibandingkan secara korpus untuk melihat persamaan dan perbezaan penggunaan sesuatu kata dalam kedua-dua data.
DAPATAN DAN ANALISIS
Pemilihan kata hubung ‘dan’ dalam kajian ini adalah kerana kekerapan kemunculanya paling tinggi dalam berita ’Abdullah Lawat Tiga Negara Teluk Bermula Ahad’ iaitu sebanyak 13 peratus. Namun kemunculan kata hubung ‘and’ dalam data Abdullah To Visit Three Gulf Countries Beginning Sunday adalah sebanyak 11 peratus. Manakala dalam berita Abdullah Sukacita Rakyat Malaysia Bantu Palestin kata hubung ’dan’ muncul sebanyak 9 peratus. Namun dalam data Abdullah Happy Malaysians Contributing Generously To Palestine kata hubung ‘and’ muncul sebanyak 8 peratus.
Kata hubung ‘dan’ mempunyai hubungan sinonim dari segi interbahasa iaitu ia bersepadan atau mempunyai makna yang sama dengan kata ‘and’ dalam bahasa Inggeris. Hal ini dapat dibuktikan bedasarkan contoh ayat berikut yang didapati daripada data bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam data berita ’Abdullah Lawat Tiga Negara Teluk Bermula Ahad’ (Abdullah To Visit Three Gulf Countries Beginning Sunday) :
Beliau akan memulakan lawatan ke Bahrain selama dua hari bermula Ahad dan diikuti lawatan dua hari ke Qatar dan diakhiri dengan lawatan duahari ke Emiriyah Arab Bersatu (UAE) bermula 22 Jan.


Abdullah will first fly into Bahrain on Sunday for a two-day visit followed by two-day visits to Qatar and United Arab Emirates (UAE).

Berikut adalah contoh kesinoniman kata hubung ‘dan’ dan ‘and’ dalam data Abdullah Sukacita Rakyat Malaysia Bantu Palestin (Abdullah Happy Malaysians Contributing Generously To Palestine) :

Datuk_Seri_Abdullah_Ahmad_Badawi hari ini melahirkan rasa sukacita terhadap kesudian rakyat berbilang agama dan kaum dalam negara menghulur sumbangan bagi meringankan penderitaan rakyat_Palestin

Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi expressed happiness over the willingness of the people of various communities and religions in the country in extending contributions to ease the suffering of the people of Palestine


Walaupun kata hubung ‘dan’ wujud dalam data bahasa Melayu, walaubagaimanapun ia boleh digugurkan mengikut kesesuaian konteks ayat dalam bahasa Inggeris. Contohnya dalam ayat :

Beliau akan memulakan lawatan ke Bahrain selama dua hari bermula Ahad dan diikuti lawatan dua hari ke Qatar
Namun apabila ayat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris kata hubung ‘dan’ telah digugurkan mengikut aturan kata dalam sesuatu bahasa itu sendiri namun makna ayat yang ingin disampaikan tetap sama. Contoh :
Abdullah will first fly into Bahrain on Sunday for a two-day visit followed by two-day visits to Qatar
Dari segi intrabahasa iaitu kesamaan makna sesuatu kata itu dalam bahasa itu sendiri dapat dilihat pada kata hubung ‘dan’ yang dikaji dalam data bahasa Melayu. Dalam data bahasa Melayu kata hubung ‘dan’ boleh juga digantikan atau mempunyai fungsi yang hampir sama dengan kata hubung ‘dengan’. Hal ini dapat dibuktikan bedasarkan data Abdullah Lawat Tiga Negara Teluk Bermula Ahad’ :
Menurut kenyataan itu, antara kerjasama yang kini terjalin antara Malaysia dan ketiga-tiga negara teluk itu ialah dalam sektor perdagangan

Berdasarkan ayat diatas kata hubung ’dan’ boleh juga digantikan dengan kata hubung ’dengan’. Contohnya:

Menurut kenyataan itu, antara kerjasama yang kini terjalin antara Malaysia dengan ketiga-tiga negara teluk itu ialah dalam sektor perdagangan
Kedua-dua ayat ini masih melihatkan makna yang sama walaupun penggunaan kata hubungnya berubah. Oleh itu, kata hubung ’dan’ dan ’dengan’ mempunyai fungsi yang hampir sama dan juga dikatakan bersinonim dari segi intrabahasa.
PENUTUP
Kesimpulannya, kesinoniman sesuatu kata itu boleh dikaji dari aspek interbahasa dan intrabahasa. Dalam kajian ini kami telah mengkaji hubungan sinonim dalam aspek interbahasa dan intrabahasa, dan data yang digunakan oleh kami ialah data dalam bahasa Melayu dan bahasa Ingeris.

RUJUKAN
Wikipedia. 14 Januari 2009. Synonym Wikimedia Foundation [17 Januari 2009]
John Lyons , 1992 . Bahasa dan Linguistik suatu Pengenalan . Dewan bahasa dan Pustaka , Kementerian Pendidikan Malaysia . Kuala LumpurAHLI KUMPULAN

Azrul Azizul Haqim bin Jamaluddin 1
Mohd Hazrul bin Abu Bakar 11
Nurhanizah binti Asraf Ali 18
Siti Nursuhana binti Jamil 25

Saturday, January 17, 2009

HMT 329 08/09 15 Jan 2009

Kuliah hari ini, 15jan09 membincangkan hal berkaitan cara untuk membuat konkordans.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat satu folder baru yang berlabel Nurliyana_HMT329
Seterusnya, adalah seperti berikut :

1. guna document (word.doc)
- pilih artikel online
- pergi ke folder Nurliyana_HMT329, klik kanan pada tetikus, klik “new” dan klik “text document. Fail tersebut perlulah di “rename” menjadi UMrencana1_15jan09.txt
- kemudian, buka semula laman artikel yang telah dipilih. Tajuk artikel perlulah di “highlight”, kemudian klik kanan pada tetikus, klik edit dan pergi semula ke fail UMrencana1_15jan09. “Paste” tajuk artikel tersebut pada fail yang telah dinayatakan tadi.
- langkah diteruskan dengan “copy” keseluruhan rencana artikel yang dipilih itu dan di “paste” pada fail yang sama tadi.
- perlu diingatkan hanya “copy” pada teks @ rencana sahaja dan bukan pada gambar@iklan.

2. guna Microsoft Word Document / Open Office Writer (.odt)
- langkah untuk ini hampir sama seperti yang dinyatakan sebelum ini.
- bezanya cuma, menggunakan .odt ini kesemua gambar dan rencana artikel yang dipilih boleh terus di “copy” dan di “paste” pada fail baru yang dinamakan UMrencana1_15jan09_cuci

Setelah selesai kerja “copy” & “paste” rencana, perlu sediakan satu lagi fail .odt atau .doc. Fail tersebut mengandungi jadual yang dilengkapi dengan tajuk artikel, URL artikel tersebut serta tarikh & nama fail.

Langkah diteruskan dengan “double click” pada Textstat.
Kemudian klik pada “corpus” dan klik add local file. Pada paparan di skrin akan dapat dilihat senarai fail yang telah disiapkan tadi. Pilih fail .txt dan klik “open”.

Seterusnya, klik pada “word forms”. Pada sebelah kanan paparan itu, klik pada “frequency” dan akan tersenarai kesemua leksikal yang terdapat dalam rencana itu tadi.

Kemudian, klik pada “export” dan pilih “frequency list > MS Excel”. Fail tersebut dinamakan dengan UMrencana1_15jan09_freq_asal.xls

Akhir sekali, klik pada “concordance”, pada bahagian “option”, klik untuk tandakan “search whole words only” & “search case insentive”. Kemudian, kilk “export” pilih “concordance list > MS Word” dan fail tersebut dinamakan UMrencana1_15jan09_concord.doc


Peringatan bagi setiap langkah yang dibuat, jangan lupa untuk “SAVE” ….

HMT 329 08/09 Soal Selidik tentang "Yasser Arafat"

Soal Selidik tentang "Yasser Arafat"
Saya telah mengemukakan beberapa soalan soal selidik. Soalan ini diberikan kepada 3 bangsa yang brbeza iaitu Melayu, Cina, dan India. Soalan saya adalah seperti berikut:
1. Adakah anda tahu “Yasser Arafat”?
2. Bagaimana anda mengenalinya? Melalui rakan?ibu bapa?pensyarah?suratkhabar?televisyen?
3. Apakah pandangan anda terhadap beliau?

Hasil daripada soal selidik, saya telah mendapati bahawa pelajar Cina yang menjalani soal selidik ini tidak mengenali “Yazzer Arafat”, alasan yang diberi oleh mereka adalah seperti berikut:
1. Jarang membaca suratkhabar bahasa Melayu.
2. Tidak berminat dalam hal politik.
3. Tidak berminat tentang hal-hal yang berlaku di luar negara.
4. Hal-hal politik tidak berkenaan dan berkait dengan pembelajaran.

Bagi pelajar Melayu dan India, kebanyakkannya mengenali beliau. Walaupun mengenali nama beliau tetapi maklumat ( latar belakang, sumbangan Yazzer Arafat ) yang selanjutnya tentang beliau pula mereka kurang ambil tahu dengan memberi alasan “tidak minat”.
Soal selidik ini diberikan kepada 5 orang pelajar ( 2 orang pelajar Melayu, 2 orang pelajar Cina dan 1 orang pelajar India ). Dalam kalangan orang Cina, semua tidak mengenali beliau. Di kalangan orang Melayu dan India, mereka mengenali siapa Yasser Arafat.

Jong Hui Ying 6
Mohd Hazrul Bin Abu Bakar 11
Norazri Bin Ismail 14